Arcade Capital

Wij wonen, dus zijn wij

Privacyverklaring

Conform de richtlijnen van de Algemene verordening persoonsgegevens bescherming (AVG) geven wij, Arcade Capital B. V., in deze privacyverklaring aan hoe wij omgaan met privacy gevoelige informatie.

A - Contactgegevens

B - Bezoek van onze website

C - Persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.arcadecapital.nl) bezoekt, contact per brief of email met ons opneemt of een overeenkomst sluit.

Verwerkingsverantwoordelijke van de website is Arcade Capital B. V. met zetel in Utrecht, Nederland.

A - Contactgegevens

Verwerkingsverantwoordelijke:

Arcade Capital B. V., Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht, Nederland
info@arcadecapital.nl

Functionaris voor gegevensbescherming:

Arcade Capital B. V., Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht, Nederland
info@arcadecapital.nl


B - Bezoek van onze Website

SSL (TLS) versleuteling
Ter zekerheid en ter bescherming van overdracht van vertrouwelijke inhoud/informatie, die u aan ons als website beheerder stuurt, gebruikt onze website een SSL sleutelcode. Hierdoor zijn data, die u middels deze website versturen, door derden niet leesbaar. U kunt een versleutelde verbinding herkennen aan de “https://”-adres in de adresbalk van uw browser en aan het slotje symbool.

Loggegevens
Wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van ons contactformulier, verzendt het apparaat waarmee u de website bezoekt automatisch loggegevens (verbindingsgegevens) naar de servers van onze hostingprovider. Loggegevens omvatten het IP-adres van het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de website of dienst, het type browser dat u gebruikt, de website die u daarvoor heeft bezocht, uw systeemconfiguratie evenals de datum en tijdsgegevens. De IP-adressen van de bezoekers van onze websites worden gedurende maximaal zeven dagen van de hostingprovider opgeslagen. Dit maakt het voor onze hostingprovider mogelijk om aanvallen op te sporen en de website tegen aanvallen te verdedigen. Daarna worden de IP-adressen anoniem gemaakt. Wij hebben alleen op anoniem IP-adressen van onze bezoekers toegang.

Cookies en pixels
Op verschillende plaatsen op onze website maken we gebruik van cookies en pixels.
Cookies zijn kleine identificatiebestandjes die een server opslaat op het eindapparaat waarmee u onze website bezoekt. Wij maken gebruik van zogenaamde sessiecookies. Sessiecookies worden verwijderd wanneer u uw webbrowser sluit. Cookies dienen om het gebruik van bepaalde functies te verbeteren. Cookies worden ook gebruikt om op onze website statistische gegevens te verzamelen over onze website, bijvoorbeeld over het aantal bezoekers.
U kunt het opslaan van cookies te allen tijde verhinderen door dit zo in te stellen in de browser die u gebruikt. Zo vermijdt u dat op permanente wijze cookies worden opgeslagen. Bovendien kunnen reeds ingestelde cookies te allen tijde met behulp van een internetbrowser of ander software worden verwijderd. Dit is mogelijk bij alle gangbare internetbrowsers. Als u het gebruik van cookies in uw internetbrowser deactiveert, kunnen mogelijk niet alle functies van onze website worden gebruikt.
Pixels zijn kleine afbeeldingen op webpagina's waarmee logbestanden bijgehouden en loggegevens geanalyseerd kunnen worden. Deze worden vaak gebruikt voor statistische analyses.

Contactformulier
Per contactformulier vrijwillig verstrekte data en contactgevens worden uitsluitend opgeslagen teneinde uw vragen te beantwoorden of om aansluitende vragen te kunnen beantwoorden. Een verdere verstrekking van deze data vindt niet zonder uw toestemming plaats.

De verwerking van de in het contactformulier opgenomen data geschiedt uitsluitend op basis van uw toestemming (Art.6. sub 1 lit. a AVG). Herroeping van uw toestemming is elk moment mogelijk. Een herroeping kan op basis van een schriftelijke mededeling (per email) plaatsvinden. De rechtmatigheid van het gebruik van de verstrekte data blijft tot de herroeping onverkort.

De middels het contactformulier verstrekte gegevens behouden wij tot u ons verzoekt de gegevens te vernietigen, uw toestemming tot opslaan herroept of er geen noodzaak meer is de data langer te bewaren. Dwingende gerechtelijke voorschriften – voornamelijk bewaartermijnen - blijven onaangetast.

Gebruik van Microsoft Bing Maps
Deze website gebruikt Microsoft Bing Maps om geografische informatie visueel weer te geven. Door gebruikmaking van Microsoft Maps verklaart u in te stemmen met de gebruiksvoorschriften van Microsoft Maps. De gebruiksvoorschriften van Microsoft Maps vindt u onder: https://www.microsoft.com/en-us/maps/product/terms-april-2011.

Bij het gebruik van Microsoft Bing Maps worden door Microsoft ook data inzake het gebruik van de kaartenfuncties door bezoekers opgeslagen, bewerkt en benut. De data beschermingsvoorschriften van Microsoft Maps vindt u onder: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement. Microsoft bewerkt u persoonsgebonden data ook in de VS en heeft zich aan de EU-US Privacy Shield onderworpen: https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.


C - Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of indirect identificeerbaar bent. Wij verzamelen, verwerken en bewaren de persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt (per brief, per email of per contactformulier op onze website).

Rechtsgrond van de verwerking van uw persoonsgegeven

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden (conform art. 6 al. 1 AVG):

- Zodat wij contact met u kunnen opnemen, voor zowel het beantwoorden van aanvragen als het opstellen van aanbiedingen en
  overeenkomsten.
- Voor het continueren van gezamelijke projecten en het communiceren in het kader van de wederzijdse werk- en/of contractafspraken
  en wat in verband met ons zakelijke relatie noodzakelijk is.
- Om eventueel nieuwsbrieven te versturen als u daar toestemming voor gegeven hebt.
- Om onze wettelijke verplichtingen na te komen.

Wij verwerken alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden. Wij stellen geen profielen van u op en nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:
Voornaam en achternaam, geslacht, adresgegevens, telefoonnummer en email-adres.

Communicatie per email
De communicatie per email kan zekerheidslacunes inhouden. Een bescherming van de data zonder hiaten is niet mogelijk. Emails kunnen bijvoorbeeld onderweg door ervaren internetgebruikers opgevangen worden en door derden gezien worden.
Indien Arcade Capital van u een email ontvangt gaan wij ervanuit dat wij gerechtigd zijn deze te beantwoorden en gerechtigd zijn verdere communicatie per email te voeren. Anders is het noodzakelijk dat u nadrukkelijk aangeeft dat de communicatie op een andere wijze moet plaatsvinden.

Verstreking persoonsgegevens aan derden
Voor zover het verwerken van uw persoonsgegevens niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die Arcade Capital jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Verwerkers in opdracht
In het kader van de gegevensverwerking in opdracht geven wij als verwerkingsverantwoordelijke een aantal persoonlijke gegevens door aan onze verwerkers. Wij hebben de veiligheid van uw gegevens gewaarborgd door afspraken te maken over de verwerking van uw gegevens.
Onze verwerkers kunnen in de volgende categorieën worden onderverdeeld:

- Exploitatie van diensten / Hosting-provider

Bewaring persoonsgegevens
We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de uitvoering van de doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Veiligheid van persoonsgevens
Wij vinden het net zo belangrijk als u dat uw persoonsgegevens niet openbaar worden of onrechtmatig worden verwerkt. Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische systemen en back-ups.

Wettelijke rechten van betrokkenen

Conform het AVG heeft u de volgende rechten in verband met u persoonsgegevens:

- Recht om toestemming die u heeft gegeven om persoonsgegevens te verwerken in te trekken (artikel 7 AVG)
- Recht op inzage (artikel 15 AVG)
- Recht op verbetering/aanvulling (artikel 16 AVG)
- Recht op gegevenswissing (artikel 17 AVG)
- Recht op beperking van de verwerking (artikel 18 AVG)
- Recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid gegevens) (artikel 20 AVG)

- en recht van bezwaar tegen verwerking (artikel 21 AVG)
U heeft als betrokkene te allen tijde het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, lid 1, onder e) of f), van artikel 6, lid 1, met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen. De verwerkingsverantwoordelijke staakt de verwerking van de persoonsgegevens tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aanvoeren die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Het verzoek tot uitoefening van een of meer van de bovenstaande rechten kunt u schriftelijk indienen bij Arcade Capital B.V., Weg der Verenigde Naties 1, 3527 KT Utrecht, Nederland, te bereiken via info@arcadecapital.nl.
Wij zullen u binnen drie weeken een reactie geven. Het kan zijn dat wij in bepaalde gevallen het recht hebben of verplicht zijn om uw verzoek te weigeren. In dat geval zullen we toelichten waarom we het verzoek weigeren.

Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (bijvoorbeeld via hun website).

Wijzigingen van onze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring eenzijdig aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd, raadpleeg onze website regelmatig zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen. Deze privacyverklaring is bijgewerkt op 05-06-2018.

Arcade Capital B. V.